Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Norbert CSONTOS 
Agátová 1093/12 
94651, Nesvady
IČO: 48033243
IČ DPH: SK1027170463

 

prevádzka: BIG SIZE for men – Nadrozmerné pánske oblečenie
Podzámska 24
94002, Nové Zámky

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno,
číslo živnostenského registra: 410-28889


Kontaktné údaje:
Telefónne číslo: +421 948 200 469 /pracovných dňoch od 9:00 do 17:00/
e-mailová adresa: obchod@bigsize.sk

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 00 01, 037/772 00 34
fax č. 037/772 00 24

 

Základné ustanovenia

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Podnikateľom sa rozumie:

-osoba zapísaná v obchodnom registri,
-osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
-osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
-osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu
Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Kúpna zmluva, jej spravovanie, prijatie a uzatvorenie

Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho, kúpna zmluva sa stáva záväznou a uzatvorí sa akonáhle kupujúci a predávajúci súhlasia s týmto návrhom a do platnosti sa dostane akonáhle kupujúci potvrdí svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“. Kúpna zmluva je tak uzavretá na diaľku, jej potvrdenie sa vykonáva bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatvorené kúpne zmluvy internetového obchodu na internetovej stránke www.bigsize.sk (ďalej už len“ internetový obchod“). Spotrebiteľ internetového obchodu vyjadruje pomocou označenia poľa „súhlasím s VOP“ na konci objednávky, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vychádzajúcimi z kúpnej zmluvy internetového obchodu a na základe tohto úkonu s nimi súhlasí.
Spravovanie Kúpnej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami vychádzajúcimi zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 102/2014 Z.z.”) a konkrétnymi obchodnými podmienkami (ďalej “OP”) upravujúcimi náležitosti pri ich uzatvorení a realizácii.

 

Spôsoby platby

1. Dobierka
V prípade platby dobierkou platíte pri prevzatí tovaru.
Platba na dobierku je u nás spoplatnená čiastkou 1,- €.


2. Platba vopred bankovým prevodom
č.u.: 402 608 615 / 7500
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2600 8615
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Pri tomto spôsobe spoločnosť predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru.
Splatnosť faktúry je 14 dní. Tovar bude odoslaný po uhradení celej sumy.

Ceny sú uvedené v eurách, vrátane DPH.

 

Storno objednávky

Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutí lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@bigsize.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 948 200 469 .
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

 

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom spoločnosti GLS Slovakia. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.
Dodanie tovaru kupujúcemu je podľa možností pre dávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania objednávky. Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru.
Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

Cenník dodania:
1) Osobný odber – ZADARMO, tovar si môžete vyzdvihnúť na našej predajni do 3 pracovných dní,
BIG SIZE for men – Nadrozmerné pánske oblečenie,Podzámska 24, Nové Zámky

2) GLS Slovakia - 3,50 €
3) Dobierka - 1,00 €

Doprava ZADARMO pri objednávke nad 80,- €.

 

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený s visačkou. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Zásielky na dobierku nepreberáme.
Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@bigsize.sk alebo osobne v predajni. Telefonicky alebo zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.
Kúpna cena, alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. Neprevzatie tovaru v prípade osobného odberu tovaru si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku po uplynutí 5 pracovných dní.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravie alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Postup pri reklamácii:

Adresa pre prijímanie reklamácií: BIG SIZE for men – Nadrozmerné pánske oblečenie, Podzámska 24, Nové Zámky, 94002

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?
- daňový doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný
- detailný popis závady

 

Riešenie Vašej reklamácie

Pošlite e-mail na emailovú adresu: obchod@bigsize.sk, kde uvediete:
typ produktu
číslo predajného dokladu
popis reklamácie
Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.
Podľa zákona má naša firma na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku).

 

Zásady reklamácie

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Link SOI: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi